Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2016

Felhívás (2016. 11. 11.)

2016. november 11.

Bő község önkormányzata a Bő, Büki szél üdülőterület Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2003.(IX.1.) önkormányzati rendeletének tárgyalásos eljárással való módosítását kezdeményezi.

Felhívás (2016. 11. 11.)

Bő község önkormányzata a Bő, Büki szél üdülőterület Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2003.(IX.1.) önkormányzati rendeletének tárgyalásos eljárással való módosítását kezdeményezi a rendelet magasabb rendű jogszabállyal ellentétes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, jogszabályi harmonizáció miatt. A községben állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, valamint a községben székhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, a községben működő elismert egyházak, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszköz véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek a felhívásnak a község honlapján történő közzétételét követő 10 napon belül tehetik meg észrevételeiket.

Papír alapon: Bő Községi Önkormányzat Polgármestere 9625 Bő Széchenyi u. 70..

Elektronikusan: onkormanyzatbo@level.datanet.hu

Bő, 2016. november 10.

Hajós Attila

polgármester

 

Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…../2016. (…...) önkormányzati rendelete

Bő, Büki szél üdülőterület Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2003. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tervezet

Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bő, Büki szél üdülőterület Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2003. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

 

1.§

 

Bő Büki szél üdülőterület Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2003. (IX.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„4.§(3) Beépítésre nem szánt területen építmények, épületek az OTÉK-ban meghatározott feltételek szerint helyezhetők el.”

 

2.§

 

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„5.§(1) Az egyes építmények elhelyezésére szolgáló építési telkek vagy építési területek méreteit a jelen előírásoknak és a Szabályozási tervnek megfelelően, valamint a létesítményre (területre) vonatkozó általános érvényű hatósági előírások, az OTÉK együttes alkalmazásával kell kialakítani.”

 

3.§

 

A Rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„6.§(2) Az üdülőterület meglévő, már kialakított építési telkei az OTÉK előírásai és az alábbi feltételek alapján építhetők be. Az övezet telkei csak teljes közművesítés esetén építhetők be.

 

ÜÜ-Sz-1         szabályozási jelű üdülőházas üdülőterületi építési övezethez tartozó területeken szabadon álló és legfeljebb 10,0 méter  építménymagasságú üdülőépületek helyezhetők el a kialakított építési telkeken. A szintterület-sűrűség legfeljebb 1,0. A telkek legkisebb mérete 1100 m2, legnagyobb beépítettsége 10 % lehet. A zöldfelület aránya üdülőtelkeken legalább 40 %. Az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete legalább 6 méter. Ebbe a területbe tartoznak a XLVII-LI és az LIV. Területegységek.

 

ÜÜ-Sz-2         szabályozási jelű üdülőházas üdülőterületi építési övezethez tartozó területeken szabadon álló és legfeljebb 15,0 méter építménymagasságú üdülőépületek helyezhetők el a kialakított építési telkeken. A szintterület-sűrűség legfeljebb 1,0. A telkek legkisebb mérete 2000 m2, legnagyobb beépítettsége 30 % lehet. A zöldfelület aránya az üdülőtelkeken legalább 40 %. Az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete a 2. melléklet szerint. Ebbe a területbe tartoznak a XLII-XLVI területegységek.

A területen önálló épületben üdülőépületek helyezhetőek el.

Vegyes rendeltetésű épületben az üdülőépülethez kapcsolódóan annak kiszolgáló egységei:

1. vendéglátó egység,

2. igazgatási, egyéb irodaegység,

3, nem zavaró hatású szórakoztató, kulturális egység,

4. egyházi, egészségügyi, szociális intézmény egység,

5. sportlétesítmény

helyezhető el.

 

ÜÜ-Cs-1         szabályozási jelű üdülőházas üdülőterületi építési övezethez tartozó területeken csoportos beépítésű és legfeljebb 6,0 méter építménymagasságú üdülőépületek helyezhetőek el a kialakított építési telkeken. A szintterület-sűrűség legfeljebb 1,0. A telkek legkisebb mérete 180 m2, legnagyobb beépítettsége 30 % lehet. A zöldfelület aránya az üdülőtelkeken legalább 40 %. Az előkert mérete 5 és 7 méter, a hátsókert mérete legalább 6 méter. Az épületeket a beépítési vonalra kell elhelyezni a Szabályozási terven ábrázoltak szerint. Ebbe a területbe tartoznak az LII, LIII és az LV. területegységek.

 

HÜ-Sz-1         szabályozási jelű hétvégi-házas üdülőterületi  építési övezethez tartozó területeken szabadon álló és legfeljebb 6,0 méter építménymagasságú üdülőépületek helyezhetők el a kialakított építési telkeken. A szintterület-sűrűség legfeljebb 0,2, a telkek legkisebb mérete 550 m2, legnagyobb beépítettsége 15 % lehet. Az előkert mérte 5 és 7 méter, az oldalkert mérete legalább 3 méter, a hátsókert mérete legalább 6 méter. Az épületeket a beépítési vonalra kell elhelyezni a Szabályozási terven ábrázoltak szerint. Ebbe a területbe tartozik az LVI. területegység.”

 

4.§

 

A Rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„8.§(3( A rendelet hatálya alá tartozó területen a közutak és közterületek számára az OTÉK-ban meghatározott, az alább felsorolt építési területeket kell biztosítani. A szabályozási szélességen belül csak a közút létesítményei, csomópontjai, műtárgyai, tartozékai, környezetvédelmi berendezései és közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető. A gyalogos közlekedés számára az út-keresztmetszetekben megfelelő gyalogjárdákat, illetve gyalogutakat kell biztosítani. Az utak mentén és a parkolókban a tervezett módon fasort kell telepíteni.

 

1. Települési gyűjtőút:

 

A 0106 helyrajzi számú út vonalában kialakításra tervezett úr szabályozási szélessége: 22 méter.

 

2. Kiszolgáló utak:

 

A többi tervezett új utcák szabályozási szélessége: 12 és 16 méter.

 

3. Kerékpáros-gyalogos út, sétaút:

 

Szabályozási szélessége: 6 és 10 méter.”

 

5.§

 

A Rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„9.§(1)  Erdőterületként kell kialakítani és fenntartani a véderdőként kijelölt területeket, zöldterületként kell kialakítani és fenntartani a közparkként kijelölt területeket.”

 

6.§

 

A Rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„10.§ (2)  A régészeti lelőhely területén bármely talajbolygatással (mélyépítéssel) járó tevékenység csak a megelőző régészeti feltárások után kezdődhet meg.”

 

7.§

 

Hatályát veszti a Rendelet   5.§(2),(3) és (6) bekezdése, 8.§(2) és (6) bekezdése, 9.§(2) bekezdése.

 

8.§

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bő, 2016. ……..

 

 

Hajós Attila                                            Dr. Vincze György

polgármester                                                   jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

 

A rendelet kihirdetve: 2016. ………….….-én

 

 

Dr. Vincze György

jegyző

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”