Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2014

Önkormányzati hírek (2014. 12. 18.)

2014. december 18.

Az önkormányzati ülések összefoglalója 2014. 12. 09-ig

Önkormányzati hírek (2014. 12. 18.)

 

Bő községben a közkutakra a vízhálózat ki-építésekor nem kerültek fel mérőórák. Jogsza-bályváltozás miatt a közkutakat mértté kell átala-kítani. A képviselőtestület 2014. október 1-jén megtartott ülésén úgy határozott, hogy a közku-tak közül a Bő Petőfi u. 28. szám előttit, a Bő Köztársaság tér 51. számú ház előttit és a temető előttit tartja meg mért közkútként. A képviselő-testület zárt ülésen iskolakezdési támogatásokról döntött.
A képviselő-testület 2014. október 6-án közmeghallgatást tartott, tájékoztatta a lakosságot az elmúlt választási ciklusban végzett munkájá-ról.
A képviselő-testület az önkormányzati vá-lasztásokat követően 2014. október 20-án tartotta meg alakuló ülését. A község polgármesterévé ismételten Hajós Attilát választotta meg a telepü-lés. A képviselő-testület alpolgármesterként is-mét Horváth Tibor számára szavazott bizalmat. Települési képviselők Dan Zsolt, Németh Antal és Vinkovics Ottó lettek.
A képviselő-testület elfogadta a polgármes-ter programját, tiszteletdíját a törvényi előírások szerint havi bruttó 149.600.- forintban, költségté-rítését havi bruttó 22.440.- forintban határozta meg. Az alpolgármester tiszteletdíját a testület havi bruttó 40.000.- forintban, költ-ségtérítését havi bruttó 6.000.- fo-rintban állapította meg. A képvise-lők havi bruttó 15.000.- forint tiszte-letdíjban részesülnek.
A képviselő-testület megbízta a jegyzőt a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatával, a pol-gármestert pedig a gazdasági prog-ram előkészítésével.
A képviselők megválasztották az összeférhetetlenségi, méltatlansá-gi és vagyonnyilatkozatok vizsgála-tával foglalkozó bizottságot. A bi-zottság elnöke Vinkovics Ottó, tagjai Dan Zsolt és Németh Antal képviselők lettek.
A képviselő-testület 2014. november 3-án megtartott ülésén véleményezte a szomszédos te-lepülések Sajtoskál és Bük rendezési terve módo-sítási javaslatát.. A módosítások településünket közvetlenül nem érintik.
A képviselő-testület tudomásul vette, hogy a készülő területi operatív program az egészség-ház felújításnak támogatására 10 millió forintot, az intézmények akadálymentesítésére 5 millió fo-rintot irányoz elő. A képviselő-testület az önkor-mányzat részvételével működő társulások társu-lási tanácsaiba Hajós Attila polgármestert dele-gálta, helyettesítésével Horváth Tibor alpolgár-
mestert bízta meg.
A képviselőtestület elbírálta a kátyúzásokra és útfelújításra beérkezett árajánlatokat ( a munkák azóta elkészültek). A képviselő-testület az ülés zárt részén önkormányzati segélyeket állapított meg.
A képviselő-testület 2014. december 1-jén megtartott ülésén többfunkciós használt traktor be-szerzését határozta el. A testület módosította szer-vezeti és működési szabályzatát, jóváhagyta 2015. évi belső ellenőrzési tervét. A képviselőtestület zárt ülésen havi 4.000.- forint BURSA HUNGA-RICA ösztöndíjat állapított meg minden igénylő-nek, önkormányzati segélyekről hozott döntést.
A képviselő-testületek 2014. december 9-én Gór községben megtartott együttes üléseken hatá-roztak a közös önkormányzati hivatal további mű-ködtetéséről. A Szelestei Közös Önkormányzati hivatalt eddig közösen működtető települések (Szeleste, Pósfa, Bögöt, Kenéz, Megyehíd) mivel lakosságszámuk kettőezer fő alá csökkent csatlako-zási szándékot jelentettek be a Bői Közös Önkor-mányzati Hivatalhoz. A csatlakozást a települések nagy száma (a jelenlegi 8 fenntartó település mel-lett újabb 5 került volna a hivatalhoz), valamint a földrajzi távolság miatt minden település képvise-lőtestülete nem tudta támogatni, így a bővítés nem jöhetett létre. Az együttes ülésen a képviselőtestü-letek jóváhagyták a Répcementi Ön-kormányzati Társulás, a Felső-répcementi Többcélú Kistérségi Tár-sulás, valamint a Bői Óvodafenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítását. A módosításra a válasz-tást követő polgármesteri személyi változások és a bevezetett kormány-zati funkciókódok miatt volt szükség.
A képviselő-testületek kisajátítást pótló adás-vételi szerződés keretében megállapodtak Bük várossal 250 Ft/m2 áron a vízműtől átkerült területek értékesítéséről (néhány négyzetméte-res földrészletek érintettek a megálla-podásban).
A község lakóinak magam és a Bői Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói nevében kegye-lemteljes, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!
Dr. Vincze György
jegyző

Bő községben a közkutakra a vízhálózat kiépítésekor nem kerültek fel mérőórák. Jogszabályváltozás miatt a közkutakat mértté kell átalakítani. A képviselőtestület 2014. október 1-jén megtartott ülésén úgy határozott, hogy a közkutak közül a Bő Petőfi u. 28. szám előttit, a Bő Köztársaság tér 51. számú ház előttit és a temető előttit tartja meg mért közkútként. A képviselőtestület zárt ülésen iskolakezdési támogatásokról döntött.

A képviselőtestület 2014. október 6-án közmeghallgatást tartott, tájékoztatta a lakosságot az elmúlt választási ciklusban végzett munkájáról.

A képviselőtestület az önkormányzati választásokat követően 2014. október 20-án tartotta meg alakuló ülését. A község polgármesterévé ismételten Hajós Attilát választotta meg a település. A képviselőtestület alpolgármesterként is-mét Horváth Tibor számára szavazott bizalmat. Települési képviselők Dan Zsolt, Németh Antal és Vinkovics Ottó lettek.

A képviselőtestület elfogadta a polgármester programját, tiszteletdíját a törvényi előírások szerint havi bruttó 149.600.- forintban, költségtérítését havi bruttó 22.440.- forintban határozta meg. Az alpolgármester tiszteletdíját a testület havi bruttó 40.000.- forintban, költségtérítését havi bruttó 6.000.- forintban állapította meg. A képviselők havi bruttó 15.000.- forint tiszte-letdíjban részesülnek.

A képviselőtestület megbízta a jegyzőt a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatával, a polgármestert pedig a gazdasági program előkészítésével.

A képviselők megválasztották az összeférhetetlenségi, méltatlansági és vagyonnyilatkozatok vizsgálatával foglalkozó bizottságot. A bizottság elnöke Vinkovics Ottó, tagjai Dan Zsolt és Németh Antal képviselők lettek.

A képviselőtestület 2014. november 3-án megtartott ülésén véleményezte a szomszédos települések Sajtoskál és Bük rendezési terve módosítási javaslatát. A módosítások településünket közvetlenül nem érintik.

A képviselőtestület tudomásul vette, hogy a készülő területi operatív program az egészségház felújításnak támogatására 10 millió forintot, az intézmények akadálymentesítésére 5 millió forintot irányoz elő. A képviselőtestület az önkormányzat részvételével működő társulások társulási tanácsaiba Hajós Attila polgármestert delegálta, helyettesítésével Horváth Tibor alpolgármestert bízta meg.

A képviselőtestület elbírálta a kátyúzásokra és útfelújításra beérkezett árajánlatokat ( a munkák azóta elkészültek). A képviselőtestület az ülés zárt részén önkormányzati segélyeket állapított meg.

A képviselő-testület 2014. december 1-jén megtartott ülésén többfunkciós használt traktor beszerzését határozta el. A testület módosította szervezeti és működési szabályzatát, jóváhagyta 2015. évi belső ellenőrzési tervét. A képviselőtestület zárt ülésen havi 4.000.- forint BURSA HUNGA-RICA ösztöndíjat állapított meg minden igénylőnek, önkormányzati segélyekről hozott döntést.

A képviselő-testületek 2014. december 9-én Gór községben megtartott együttes üléseken határoztak a közös önkormányzati hivatal további működtetéséről. A Szelestei Közös Önkormányzati hivatalt eddig közösen működtető települések (Szeleste, Pósfa, Bögöt, Kenéz, Megyehíd) mivel lakosságszámuk kettőezer fő alá csökkent csatlakozási szándékot jelentettek be a Bői Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A csatlakozást a települések nagy száma (a jelenlegi 8 fenntartó település mellett újabb 5 került volna a hivatalhoz), valamint a földrajzi távolság miatt minden település képviselőtestülete nem tudta támogatni, így a bővítés nem jöhetett létre. Az együttes ülésen a képviselőtestü-letek jóváhagyták a Répcementi Önkormányzati Társulás, a Felső-répcementi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Bői Óvodafenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítását. A módosításra a választást követő polgármesteri személyi változások és a bevezetett kormányzati funkciókódok miatt volt szükség.

A képviselőtestületek kisajátítást pótló adás-vételi szerződés keretében megállapodtak Bük várossal 250 Ft/m2 áron a vízműtől átkerült területek értékesítéséről (néhány négyzetméteres földrészletek érintettek a megállapodásban).

A község lakóinak magam és a Bői Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói nevében kegyelemteljes, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!

Dr. Vincze György

jegyző

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”