Figyelem, az archivum.bo.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a bo.hu weboldalra!
Hírek, aktualitások
» 2011

Önkormányzati hírek (2011. 03. 21.)

2011. március 21.
Önkormányzati ülések összefoglalója 2011. 03. 21-ig
Önkormányzati hírek (2011. 03. 21.)

A képviselőtestület 2010. december 13-i ülésén jóváhagyta a 2010. évi költségvetési koncepciót. A képviselőtestület a koncepció jóváhagyása során a legfontosabb feladatnak a költségvetés helyzetének stabilizálását fogalmazta meg. Ennek érdekében a működési kiadások területén a csökkentés lehetőségének megkeresését tűzte ki célul. A fejlesztési kiadások körében kiemelt jelentőséggel bír a Bő-Bük kerékpárút építésének befejezése. A képviselőtestület kiemelt feladatnak tartotta még az útfelújítások folytatását. A képviselőtestület jóváhagyta a 2011. évi közszolgáltatási díjakat. A képviselőtestület úgy határozott, hogy a szemétszállítás költségei közül a szemét elhelyezés díját 2011. évtől nem tudja felvállalni, ezét a szemétszállítási díjak az inflációnál nagyobb mértékben emelkednek, de a lakosságra jelentős terhet nem rónak. A képviselőtestület határozott arról is, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatást továbbra is a Parkom Kft. látja el, de 2011. évben a képviselőtestület új pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

A képviselőtestület jóváhagyta a polgármesternek a kistérségi társulásban, a fejlesztési tanácsban, a közoktatási intézményi társulásban végzett munkájáról szóló beszámolót. A képviselőtestület értékelte a lakóhely környezeti állapotát, megállapította, hogy területünkön jelentős környezetszennyező kibocsátó nincs, így a lakóhely környezeti állapota jó.

A képviselőtestület elfogadta a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, mely alapján a jövőben az időskorúak nappali ellátásának koordinálását a kistérség végzi. E feladat teljesítése érdekében a képviselőtestület Bük város önkormányzatával állapodott meg az időskorúak nappali ellátásának biztosításáról.

A képviselőtestület meghallgatta a polgármester beszámolóját a két ülés közötti időszak eseményeiről. A képviselőtestület a Sportegyesületet a költségvetésben jóváhagyott összegen felül 100.000,- Ft többlettámogatásban részesítette. A képviselőtestület a működési költségekben rejlő megtakarítások feltárása érdekében elrendelte a méretlen közkutak csökkentési lehetőségeinek megvizsgálását, valamint a vagyon biztosítási szerződés felülvizsgálatát.

Az intézményeket fenntartó képviselőtestületek 2011. január 27-én Bő községben tartották meg együttes ülésüket. A képviselőtestületek jóváhagyták az Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 86.661.000,- Ft. A költségvetés előirányzatai nagyrészt azonosak az előző évivel. A képviselőtestületek határoztak az élelmezési nyersanyag költségek összegéről. A fogyasztói árak növekedése miatt így a térítési díjak kismértékben 5,- - 10,- Ft-tal emelkednek.

A képviselőtestületek pályázatot írtak ki az Általános Iskola és Óvoda igazgatói beosztásának betöltésére. A pályázat 2011. április 15 napjáig nyújtható be. A pályázati kiírás megtekinthető a https://kozigallas.gov.hu honlapon valamint megjelenik az Oktatási és Kulturális közlönyben. A képviselőtestületek elfogadták a Körjegyzőség 2011. évi költségvetését. A költségvetés főösszege 33.156.000,- Ft, mely lényegében az előző évivel azonos. A képviselőtestületek jóváhagyták a gyermekvédelmi munkáról, a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltat munkájáról szóló beszámolókat. Bő község képviselőtestülete határozott arról is, hogy 2011. március 1 napjától a Művelődési Ház árusítás céljára történő igénybevételének díját 2.000,- Ft-ban határozza meg.

Bő község képviselőtestülete 2011. február 8-án közmeghallgatást tartott. Hajós Attila polgármester beszámolt a képviselőtestület megalakulása óta eltelt időszak eseményeiről, a további tervekről. A jelenlévők meghallgatták a rendőrség beszámolóját a közrend és közbiztonság helyzetéről. Varga Gyula őrsparancsnok örömmel állapíthatta meg, hogy a községben kevés a bűncselekmény, de elégedettek soha nem lehetünk, mert aki bűncselekmény áldozatává válik, annak az-az egyetlen bűncselekmény is sok. Kérte a lakosság közreműködését a megelőző munkában.

Vojtkó Tibor a Bük és Térsége Kft ügyvezető igazgatója tájékoztatta a közmeghallgatás résztvevőit a Bük és Térsége vízmű munkájáról, fejlesztési terveiről. Örömmel állapíthatta meg, hogy a közszolgáltatás díja még mindig térségünkben a legalacsonyabb. Tájékoztatást adott arról is, hogy a gazdasági társaság megkezdi a hálózat rekonstrukcióját, melytől a víz minőség javulását, a panaszok csökkenését is várja.

A közmeghallgatás végén a képviselőtestület jóváhagyta a 2011. évi költségvetését a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 138.345.000,- Ft. A képviselőtestület a 2011. évi költségvetésében a működési kiadások biztosíthatóságát helyezte előtérbe, a fejlesztési kiadások körében pedig csak a folyamatban lévő beruházások forrásszükséglete került be a költségvetésbe.

A képviselőtestület 2011. március 9-én ülést tartott. A képviselőtestület felülvizsgálta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, elvégezte a szükséges pontosításokat. A képviselőtestület módosította a szociális ellátásokról és a szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét. A módosítás következtében a bérpótló juttatás folyósításának feltétele lesz, hogy a kérelmező lakókörnyezetét rendben, tisztán tartsa. A képviselőtestület megalkotta helyi rendeletét az anyakönyvi törvény végrehajtásáról. A képviselőtestület, hogy a törvényi előírásoknak eleget tegyen jelképes díjat állapított meg a munkaidőn kívüli házasságkötésért (1.000,-Ft), valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért (3.000,-Ft).

A képviselőtestület rendeletet alkotott a közterület használat általános rendjéről. A képviselőtestület megerősítette azt a korábbi szabályt, hogy a közterület részét képező járda tisztántartásáról, hó és síkosság alóli mentesítéséről, valamint a közterület részét képező vízelvezető árok tisztántartásáról, lehetőség szerinti karbantartásáról és csapadékvíz elvezetési képesség biztosításáról, valamint a fű nyírásáról a közterülettel határos ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Lakosságunk eddig is e gyakorlatot követte, kérjük, hogy a jövőben is segítse ezzel közterületeink tisztántartását. A képviselőtestület meghatározta az engedélyhez és díjfizetéshez kötött, engedélyhez kötött, de díjfizetés mentes, valamint a bejelentéshez kötött díjfizetés mentes közterület használatot. 2011. április 1 napjától az alábbi közterület használatért kell díjat fizetni:

a./ a közterületbe 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés:  100 ft/m2/hó

b./ vendéglátóipari előkert:  200 ft/m2/hó

c./ árusító és egyéb fülke, pavilon elhelyezése: 500 ft/m2/hó

d./ önálló hirdetőtábla, reklámhordozó, cég és címtábla, fényreklám közterületi elhelyezése 50 ft/m2/hó

e./ alkalmi árusítás: 500 ft/alkalom,

f./ mozgóárusítás,  mozgóboltból történő árusítás: 200 ft/alkalom

g./ építőanyag és tüzelőanyag 5 napon túli közterületen történő tárolása: 100 ft/m2/hó

h./ gépjármű 5 napon túli közterületen történő tárolása: 100 ft/m2/hó

i./ a 4.§-ban foglaltakon kívüli alkalmi rendezvény 150 ft/m2/alkalom.

A képviselőtestület jóváhagyta a megbízatása időtartamára szóló programot. A képviselőtestület hozzájárult, hogy Bő község külterületén Bodorkós Gellért a IV.kategóriás repteret továbbra is üzemeltesse azzal a kikötéssel, hogy azt csak kettő tonna súlyt el nem érő gépek használhatják.

Dr. Vincze György körjegyző

 

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Választás 2019

Önkormányzati választások 2019

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”